NGHỊ QUYẾT 23 – NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT – NIỀM TIN, NIỀM VUI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA MỌI NGƯỜI      
 
Trong lịch sử lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hoá của Đảng Cộng sản Việt Nam, đến nay đã để lại 3 dấu mốc quan trọng được nhân dân và hầu hết văn nghệ sỹ nước nhà ghi nhớ, coi đó là những bước ngoặt trong chiến lược lãnh đạo văn hoá của Đảng: Đề cương văn hoá Việt Nam năm 1943; Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) năm 1988; và Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật Việt Nam trong thời kỳ mới.

Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị giành riêng cho văn học, nghệ thuật, tập trung trong 5 hoạt động cốt lõi, quan trọng là sáng tác; lý luận, phê bình; sản xuất, công bố, trình diễn, sử dụng, truyền bá các tác phẩm (bao gồm cả giao lưu, hợp tác trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật); đội ngũ và công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ hoạt động văn học, nghệ thuật; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, tổ chức, đầu tư, tài trợ đối với hoạt động văn học, nghệ thuật.

VŨ VIỆT HÙNG

Từ khi có Đảng lãnh đạo, văn học, nghệ thuật của nước ta không chỉ đáp ứng vai trò là nhu cầu thiết yếu của con người mà còn trực tiếp tham gia cách mạng. Văn học, nghệ thuật đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh đánh đuổi giặc ngoại xâm, giành độc lập tự do cho dân tộc với vai trò, vị trí của một binh chủng đặc biệt trên mặt trận tư tưởng, văn hoá của Đảng, cổ vũ toàn dân tộc hồ hởi đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn.

Nhận thức về tầm quan trọng của nghị quyết về văn học, nghệ thuật, quá trình chuẩn bị xây dựng Đề án, các bộ phận giúp việc cho Ban chỉ đạo thường xuyên được Bộ Chính trị, Ban Bí thư quan tâm, chỉ đạo nhằm đảm bảo tính khoa học, tính thực tiễn trong đánh giá, nhận định, đề ra các quan điểm, mục tiêu, chủ trương và giải pháp xây dựng, phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới. Hàng chục cuộc trao đổi, tham gia ý kiến vào đề án được tổ chức với sự tham gia đầy trách nhiệm, tâm huyết của đông đảo văn nghệ sỹ các Hội văn học nghệ thuật ở Trung ương, địa phương; cán bộ nghiên cứu, quản lý, lãnh đạo trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật của các cơ quan, viện, nhà trường, sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; ý kiến của các tầng lớp nhân dân, những người quan tâm đến văn hoá, văn học, nghệ thuật thông qua các phương thức, hình thức góp ý kiến khoa học, …  

Nghị quyết đánh giá, nhận định rất thẳng thắn, nghiêm túc và khách quan về tình hình văn học nghệ thuật những năm qua; về sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với lĩnh vực này, cả những thành tựu và những yếu kém, khuyết điểm; chỉ ra những nguyên nhân chủ quan của những yếu kém, khuyết điểm. Nhận định những thời cơ lớn và những thách thức mới có tác động trực tiếp đến lĩnh vực văn học, nghệ thuật, nghị quyết đưa ra mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, đồng thời xác định chủ trương và các giải pháp thực hiện.  

Về quan điểm chỉ đạo, nghị quyết yêu cầu phải tiếp tục quán triệt và thực hiện 5 quan điểm của Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đồng thời nhấn mạnh và bổ sung những quan điểm chỉ đạo mới. Theo đó, văn học nghệ thuật trong thời kỳ này không chỉ là nhu cầu thiết yếu của con người mà còn có vai trò, vị trí quan trọng hơn, nặng nề hơn: là khát vọng chân, thiện,mỹ; là một trong những động lực to lớn trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và sự phát triển toàn diện của con người Việt Nam. Xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, đích cuối cùng của văn hoá là xây dựng con người, văn học, nghệ thuật còn là lĩnh vực rất quan trọng, đặc biệt tinh tế của văn hoá bởi văn học nghệ thuật trực tiếp nhất, ảnh hưởng sâu sắc nhất đến nhiệm vụ cao cả nhất của văn hoá.  

Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, văn học, nghệ thuật phải phát triển toàn diện và mạnh mẽ, thầm nhuần sâu sắc tinh thần nhân văn, dân chủ. Đây là đặc điểm rất quan trọng, là điểm nhấn của “thời kỳ mới” mà nghị quyết đặt ra. Để đáp ứng tình hình đó, quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị nhấn mạnh phải phát triển sâu rộng văn nghệ quần chúng, đồng thời với tập trung xây dựng, phát triển văn học, nghệ thuật chuyên nghiệp; tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, tiếp thu có chọn lọc các giá trị nhân văn, khoa học, tiến bộ của nước ngoài…. Hơn nữa, trong quá trình hội nhập, cùng với những yếu tố tích cực, trên lĩnh vực văn hoá, văn học, nghệ thuật cũng có những biến động rất phức tạp. Những sản phẩm văn hoá xấu độc, kích động lối sống đồi truỵ, bạo lực, sự áp đặt văn hoá ngoại lai thông qua các hình thức liên kết, liên doanh, đầu tư, mở rộng thị trường, tài trợ… ngày càng biểu hiện sự bành trướng, lấn át các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc. Do vậy, việc tập trung xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ này còn có nhiệm vụ hết sức quan trọng đó là ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn áp đặt, xâm lăng văn hoá của các thế lực thù địch.  

Để văn học, nghệ thuật phát triển đúng định hướng và những quan điểm chỉ đạo của Đảng, việc cực kỳ quan trọng, có ý nghĩa lâu dài đó là quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, quý trọng và phát huy các tài năng văn học, nghệ thuật. Nghị quyết chỉ rõ đó là trách nhiệm của toàn xã hội, mà trước hết là của Đảng, của Nhà nước và của các tổ chức trong hệ thống chính trị các cấp.

Trong những ngày đầu tháng 9 này, cả nước nói chung và văn nghệ sỹ nói riêng đang rất phấn khởi, kỳ vọng vào những chủ trương, định hướng mới trong các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 (khoá X), Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị đối với văn học, nghệ thuật.  

Để các nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống, trở thành sức mạnh tinh thần, sức mạnh vật chất làm chuyển biến rõ nét diện mạo của đất nước, tạo không khí mới trong toàn xã hội, cần có sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, cụ thể của Chính phủ, sự chủ động của các bộ, ngành liên quan đến việc thể chế hoá từng nghị quyết thành những chương trình, nhiệm vụ phù hợp, thiết thực, khả thi, cộng với tinh thần trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền các cấp và đặc biệt là ý thức của mỗi công dân.

Nguồn: cinet.gov.vn
In lại từ: vannghequandoi.com.vn
 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here