Bang giao lừa dối hàng đầu

Triều thần đại hán nước tầu đừng tin

                        ĐẠI HÁN CHÍ

Mạnh hoạch xảo trá muôn phần ?

Khổng minh tha bắt bảy lần tù binh

Đừng tin giọng điệu đệ huynh

Ngàn năm đô hộ nước mình ai ơi !

Thúy Kiều vì quá tin lời

Hồ tôn hiến sớm vẽ vời lòng gian

Khuyên chồng Từ Hải quy hàng

Giữa triều bội ước , khó toan trổ tài

Cổ kim kim cổ y bài

Chính sách đại hán chớ ai tin dùng

Hàn tín thao lược anh hùng

Lầm mưu hán hậu, triều trung bay đầu

Bang giao lừa dối hàng đầu

Triều thần đại hán nước tầu đừng tin.

Lời tác giả

Nước tầu và người tàu, hoàn toán hàm ý khác nhau trong bài, « đại hán chí » tác giả mong người Việt gốc tầu trên toàn cầu thông cảm cho tác giả ! Một con dân dòng Việt tộc, đứng trước tình huống Hoàng Sa, Trường Sa đã bị nước tàu cướp đoạt ! Trắng trợn tuyên bố chủ quyền vừa cướp được từ Việt nam, qua dư luận quốc tế.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here