Ngày 14.9, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ Đại hội X, ra mắt các thành viên Hội đồng nhiệm kỳ Đại hội XI.

Báo cáo của Hội đồng nêu rõ: nhiệm kỳ qua, với tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo, Hội đồng đã triển khai những công việc quan trọng, đáp ứng những yêu cầu mới đặt ra từ thực tiễn đời sống văn học, nghệ thuật đất nước, kiến nghị những giải pháp thiết thực, làm tốt vai trò tham tư vấn, tham mưu cho Đảng và Nhà nước, góp phần tích cực thúc đẩy sự phát triển văn học, nghệ thuật. Hội đồng đã tổ chức 3 hội thảo khoa học toàn quốc về những vấn đề hệ trọng của sự phát triển văn học, nghệ thuật trong tình hình mới; hoàn thành đề tài khoa học độc lập cấp Nhà nước “Văn học, nghệ thuật Việt Nam trong quá trình thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội”; triển khai tích cực nhiệm vụ đấu tranh những quan điểm sai trái…

Phương hướng chung của Hội đồng nhiệm kỳ Đại hội XI là quán triệt và thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ Ban Bí thư giao là cơ quan tư vấn, tham mưu cho Đảng, Nhà nước về công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật của Đại hội XI và Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị.

Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ Đại hội XI là Nguyễn Hồng Vinh gồm 36 thành viên.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here