TNc: Mấy năm nay toàn dân toàn Đảng chúng ta học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ. Phong trào có một số kết quả nhưng soi vào đời sống xã hội hôm nay chúng ta vẫn thấy nhiều việc không làm theo được lời Bác dạy. TNc đưa lại một số lời dạy của Người để Đảng ta, Dân ta soi mình…Nếu chúng ta không thực hiện tốt sẽ mắc vào bệnh nói rất hay làm rất dở…

Đảng ta là Đảng lãnh đạo cách mạng. Ngoài lợi ích của nhân dân Đảng ta không có lợi ích nào khác. Vì vậy, cán bộ và đảng viên phải một lòng một dạ phục vụ nhân dân, phải là người đày tớ hết sức trung thành của nhân dân.
Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, H.2002, tập 10, tr.337.

Đảng ta là một đảng rất to lớn, bao gồm đủ các tầng lớp trong xã hội. Vì vậy có nhiều tính cách rất trung thành, rất kiên quyết, rất vĩ đại. Song cũng không tránh khỏi những tập tục, những tính nết, những khuyết điểm của xã hội bên ngoài, nó lây, ngấm vào trong Đảng.
Nhưng không vì thế mà kinh sợ. Ta thấy rõ những bệnh ấy thì ta tìm được cách chữa
.
Sách đã dẫn (Sđd), tập 5, tr.261.

Đảng cũng ở trong xã hội. Đảng là do nhiều người cách mạng họp lại, cho nên dù với sự rèn luyện theo chủ nghĩa Mác-Lênin, Đảng có nhiều ưu điểm, nhưng cũng không tránh khỏi khuyết điểm. Khi có khuyết điểm, Đảng hoan nghênh phê bình, thật thà tự phê bình và kiên quyết sửa chữa. Vì vậy, Đảng ngày càng tiến bộ, càng mạnh mẽ.
Sđd, tập 8, tr.279.

Đảng có kỷ luật rất nghiêm khắc, tất cả đảng viên đều phải tuân theo. Tư tưởng, chính trị và tổ chức của Đảng đều phải thống nhất. Trong Đảng không thể có những phần tử lạc hậu và đầu cơ.
Sđd, tập 7, tr.230.

Đảng ta phải rất mạnh, phải phát triển không ngừng, nhưng phải nhiều về số lượng đồng thời phải có chất lượng tốt mới làm tròn được nhiệm vụ lãnh đạo.
Sđd, tập 8, tr.516.

Đảng phải đấu tranh không nhân nhượng chống tư tưởng bè phái, và phải tổ chức học tập có hệ thống chủ nghĩa Mác-Lênin để nâng cao trình độ văn hoá và chính trị cho các đảng viên. Phải giúp đỡ cán bộ không đảng phái nâng cao trình độ.
Sđd, tập 3, tr.139.

Đảng ta là một đảng cách mạng, một đảng vì dân, vì nước

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here