Home Nhật kí tác giả

Nhật kí tác giả

Wrote about Hoang Gia Anh – by Kurt

               It’s easy to tell how much work Hoang Gia anh puts into his poetry and song writing, but I wonder how many people know about his other full time job as a...

Wrote about Hoang Gia Anh – by Kurt

            It’s easy to tell how much work Hoang Gia anh puts into his poetry and song writing, but I wonder how many people know about his other full time job as a long-line...

MOST COMMENTED

BÌNH HẢI SONG KIỀU [đoạn 1]

Nàng nhị kiều là con ông lại Lúc sanh thành quê tại Hiệp Hưng Khi Kiều tuổi mới tròn xuân Trăng không chê...

Bài họa thứ 29

MƯA CHIỀU

HOT NEWS